اولین جلسه سال ۱۴۰۰هیئت کوهنوردی شهرستان تربت جام

اولین جلسه سال ۱۴۰۰هیئت ڪوهنوردی شهرستان تربت جام باحضور ریاست محترم جناب حاج آقاے محمود جامے برگزارشد. دراین جلسه پیرامون مسایلی چون نصب، تعویض یاتعمیر تابلوهای راهنمای مسیرها،تابلوهای قلل شهرستان،ونیزتقسیم کاربین سایرتیمهای کوهنوردی،برنامه دعوت ازجوانان جهت حضور دررشته کوهنوردی وسایربرنامه های سال جدیدبحث وتبادل نظرشد،دوستان حاضردرجلسه :نایب رئیس محترم سرکارخانم بختیاری،آقای احمدحاتمے مسئول صعودهاے ورزشے […]

اولین جلسه سال ۱۴۰۰هیئت ڪوهنوردی شهرستان تربت جام باحضور ریاست محترم جناب حاج آقاے محمود جامے برگزارشد.
دراین جلسه پیرامون مسایلی چون نصب، تعویض یاتعمیر تابلوهای راهنمای مسیرها،تابلوهای قلل شهرستان،ونیزتقسیم کاربین سایرتیمهای کوهنوردی،برنامه دعوت ازجوانان جهت حضور دررشته کوهنوردی وسایربرنامه های سال جدیدبحث وتبادل نظرشد،دوستان حاضردرجلسه :نایب رئیس محترم سرکارخانم بختیاری،آقای احمدحاتمے مسئول صعودهاے ورزشے ،آقای امیرسلطانی،حاج آقاے پورعزیزے سرپرست تیم یاران جام، آقایان بیداله خانی،خانلرے، عبدالسلام حقدادپور،مصطفی فاطمی،محمودی مهر
۱۷فروردین۱۴۰۰
روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی تربت جام